040 669 8004 info@alatar.fi

Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteesta saat tietoa Alatar Digitalin asiakkaan henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksista.

Rekisterin nimi

Alatar Digital Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Alatar Digital

Tietosuojavastaava

Elisa Wargelin

Toimitusjohtaja

1. Yleistä

Alatar Digital kerää asiakkaan henkilö- ja asiakastietoja asiakkaan ilmoittamista tiedoista yhteydenottojen yhteydessä sekä palvelujen käyttämisen yhteydessä myös yrityksen palveluntuottajan asiakkaasta kirjaamista tiedoista.

Asiakkaan henkilö- ja asiakastietoja kerätään, käsitellään ja tallennetaan asiakkaan laadukkaiden ja asiantuntevien palvelujen toteutuksen järjestämiseksi ja takaamiseksi sekä lain velvoitteiden täyttämiseksi. Yritys on sitoutunut kunnioittamaan asiakassuhteen luottamuksellisuutta, asiakkaan yksityisyydensuojaa ja käsittelemiensä tietojen salassapitovelvollisuutta EUin tietosuoja-asetuksessa määrätyllä tavalla.

Alatar Digitalin tietosuojaseloste pitää sisällään tiedot asiakkaasta kerättävistä henkilö- ja asiakastiedoista, niiden käsittelystä yrityksessä, käsittelyssä noudatetun lainsäädännön keskeisestä sisällöstä sekä tietoa asiakkaan lakiin perustuvista oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista omia tietoja koskien.

Antamalla Alatar Digitalille henkilö- ja asiakastietojaan yhteydenottojen tai verkkosivuston käyttämisen yhteydessä sekä tilaamalla ja käyttämällä yrityksen palveluita asiakas hyväksyy tietojensa keräämisen, käsittelyn ja tallentamisen tietosuojaselosteessa eritellyllä tavalla ja tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Alatar Digital kehoittaa asiakasta tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön huolellisesti ja säännöllisin väliajoin.

2. Henkilötietojen käsittelysyyt

Alatar Digitalissa käsitellään asiakkaan henkilö- ja asiakastietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti asiakkaan toimeksiannosta ja suostumuksella tai muussa yhteydessä seuraavin lainmukaisin perustein ja määritellyissä käyttötarkoituksissa:

 • Asiakastietojen luominen ja päivittäminen
 • Asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden varmistus
 • Yhteydenpito asiakkaaseen
 • Yksityisasiakkaan tai yrityksen tilaaman palvelun suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta
 • Laskutuksen ja yrityksen kirjanpidon suoritus
 • Palautteiden käsittely
 • Yrityksen toiminnan raportointi toimivaltaisen viranomais- tai yhteistyötahon edellyttäessä yrityksen liiketoimintaan liittyvien virallisten sopimusvelvoitteiden noudattamiseksi
 • Osakeyhtiölakiin liittyvä yritystoiminnan raportointi yrityksen sisäiseen arkistointiin ja toimivaltaisen viranomaisen edellyttäessä yrityksen toiminnan tilastotietoja käyttäen, toimintakertomuksen toteutus
 • Oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen; toimivaltaisen viranomaisen selvityspyyntöihin vastaaminen, yhteistyö viranomaistutkinnassa sekä asiakassuhteissa ilmenneiden vaaratapahtumien käsittely
 • Palveluiden suunnittelu, tilastointi ja kehittäminen
 • Palveluiden kohdentaminen ja markkinointi

 

Kerättävät henkilötiedot:

 

 • Yhteys- ja henkilötiedot
 • Laskutustiedot
 • Asiakkaan suostumukset
 • Konsultaatiovastaukset
 • Muut asiakassuhteen järjestämisen yhteydessä tai muualta asiakkaan suostumuksella saadut tiedot ja asiakirjat
 • Asiakkaan asiakassuhteen loppuyhteenvedot
 • Asiakaspalautteet
 • Tilaushistoria
 • Asiakkuuksien, palveluiden käytön ja verkkosivustokäyttäytymisen tilastotiedot
 • Viralliset selvityspyynnöt, vaaratapahtumien raportit

3. Henkilötietojen säilytysajat

Alatar Digital säilyttää asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoituksen täyttämistä varten. Tiedot poistetaan kuitenkin viimeistään 5 vuoden kuluttua viimeisimmästä yhteydenpidosta osapuolten välillä, ellei lainsäädännön takia säilytysaika ole pidempi. Rekisteröity voi vaatia lain nojalla Alatar Digitalia poistamaan häntä koskevat tiedot tätä aiemmin.

4. Henkilötietojen suojaus

Alatar Digital suojaa asiakkaiden henkilö- ja asiakastietoja muun muassa palveluiden järjestämiseen, toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvällä tietoturvasuunnittelulla ja riskienhallinnalla. Digitaalisten tietojen käsittelyssä, siirrossa ja tallennuksessa käytetään teknisinä suojakeinoina tietoturvallisia ohjelmistoja, tietojärjestelmiä ja salaustekniikoita, tietoliikennettä valvotaan asianmukaisesti ja laitetilojen turvallisuudesta huolehditaan. Käyttöoikeuksia myönnetään harkitusti ja niiden käyttöä valvotaan. Henkilötietoja käsittelevää henkilöstöä ohjeistetaan ja koulutetaan henkilötietojen tietoturvallisen käsittelyn osaamiseen. Fyysiset asiakirjat säilytetään lukollisessa arkistokaapissa, johon yrityksen johdon ja tietoturvavastaavan lisäksi vain asianomaisilla henkilöstöön kuuluvilla henkilöillä on pääsy työtehtäviä suorittaessaan.

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään Alatar Digitalin sisällä, niitä ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, muissa kuin edellä luvussa 2. lueteltujen lainmukaisten henkilötietojen käsittelysyiden niin edellyttäessä sekä muissa Suomen lain alaisissa poikkeustapauksissa. Alatarissa käytössä olevien tunnettujen ohjelmistojen tietoja käsittelevät verkkopalvelimet voivat sijaita EU-alueen ulkopuolella. Muutoin tietoa ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle. Yritys käyttää tunnettuja ja luotettavia yhteistyöyritysten tarjoamia verkkopalvelualustoja, ohjelmistoja ja sovelluksia, jotka hyödyntävät tietoturvallista salaustekniikkaa. Yritys hankkii verkkopalvelutuotteensa kotimaiselta Louhelta.

Alatar Digitalin tietosuojaselosteen mukaisen henkilötietojen suojauksen hallinnollinen valvoja ja vastuunalainen henkilö on yrityksen toimitusjohtaja ja tietosuojavastaava.

5. Asiakkaan oikeudet

Alatar Digitalin asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetukseen perustuva oikeus tarkistaa ja saada yrityksen hänestä kirjaamia henkilö- ja asiakastietoja sekä saada oikaistua niissä mahdollisesti olevat virheet. Tiedot on annettava niin, että yritys on pystynyt varmistamaan tietojen pyytäjän henkilöllisyyden ja varmistaen, että asiakas ymmärtää riittävän hyvin tietojen sisällön.

 

Tietojen muuttaminen

Halutessaan asiakas voi tehdä myös kirjallisen henkilö- ja asiakastietoja koskevan tarkastuspyynnön yritykselle. Tarkastuspyyntö tulee tehdä ensijaisesti Alatar Digitalin tarkastuspyyntölomakkeella, joka tulee toimittaa yritykselle allekirjoitettuna ja päivättynä sähköpostin liitteenä tai kirjeitse. Tietojen antamisesta tehdään merkintä asiakastietoihin. Asiakkaan kokiessa, että häntä koskevat tiedot ovat puutteellisia, vanhentuneita tai virheellisiä, hän voi pyytää niiden korjaamista tietosuojavastaavalta Alatar Digitalin oikaisuvaatimuslomakkeella.

 

Tietojenkäsittelysuostumuksen peruutus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa asiakassuhteessa tekemänsä tietojenkäsittelysuostumukset, peruutukset tulee tehdä kirjallisesti, ensisijassa käyttäen Alatar Digitalin suostumuksenperuutuslomaketta.

 

Markkinointikielto

Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilö- ja asiakastietojensa käyttö Alatar Digitalilta saamaansa markkinointiin. Yritys noudattaa markkinoinnissa tietosuojaselosteessa eriteltyjä lainmukaisia henkilö- ja asiakastietojen salassapidon velvoitteita. Asiakkaan kieltäessä henkilö- ja asiakastietojensa käytön markkinointitarkoituksiin, yritys ei voi tarjota ja viestittää asiakkaalle etuja ja tarjouksia palveluistaan. Markkinointikiellon voi lähettää yritykselle sähköpostitse: asiakastuki@alatar.fi.

 

Tyytymättömyys asiakastietojen käsittelyyn

Tilanteissa, joissa asiakas kokee tyytymättömyyttä häntä koskevassa asiakastietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, asiakasta ohjeistetaan ensi sijassa neuvottelemaan palveluntuottajan kanssa.

Erimielisyyksissä, joissa ei saavuteta selvyyttä neuvottelemalla palveluntuottajan kanssa, asiakas voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan puhelimitse numeroon 029 553 6901 arkisin klo 9-15. Kuluttajaneuvonta opastaa tarvittaessa kirjallisen ratkaisupyynnön hakemiseen kuluttajariitalautakunnalta.

6. Evästeet

E västeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita käytetään pienten tietojen tallentamiseen. Evästeet tallennetaan laitteeseesi, kun sivusto ladataan selaimeen. Nämä evästeet auttavat meitä tekemään verkkosivustosta asianmukaisen, tekemään sivustosta turvallisemman, tarjoamaan parempaa käyttäjäkokemusta ja ymmärtämään, miten sivusto toimii, ja analysoimaan, mikä toimii ja missä se tarvitsee parannuksia.

 

Miten käytämme evästeitä

Kuten suurin osa verkkopalveluista, sivustomme käyttää ensimmäisen osapuolen ja kolmannen osapuolen evästeitä useisiin tarkoituksiin. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat enimmäkseen välttämättömiä, jotta sivusto toimii oikein, eikä ne kerää mitään henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja. Verkkosivuillamme käytettyjä kolmannen osapuolen evästeitä käytetään pääasiassa ymmärtämään, miten sivusto toimii, miten olet vuorovaikutuksessa verkkosivustomme kanssa, pitämään palvelumme turvallisena, tarjoamalla sinulle osuvia mainoksia ja kaiken kaikkiaan tarjoamaan sinulle parempaa ja kehittyneempää käyttäjäkokemusta ja nopeuttamaan tulevaa vuorovaikutusta verkkosivustomme kanssa.

 

Evästetyypit

Tärkeät evästeet: Jotkin evästeet ovat välttämättömiä, jotta voit kokea sivuston täydellisen toimivuuden. Niiden avulla voimme ylläpitää käyttäjäistuntoja ja estää turvallisuusuhkia. Ne eivät kerää tai säilytä henkilökohtaisia tietoja. Näiden evästeiden avulla voit esimerkiksi kirjautua sisään tilillesi ja lisätä tuotteita koriinne ja kassalle turvallisesti.

Tilastolliset evästeet: Nämä evästeet tallentavat tietoja, kuten verkkosivuston kävijämäärän, ainutlaatuisten kävijöiden määrän, millä sivuston sivuilla on käyty, vierailun lähteen jne. Nämä tiedot auttavat meitä ymmärtämään ja analysoimaan, miten hyvin sivusto toimii ja missä se tarvitsee parannuksia.

Asetusevästeet: Nämä evästeet auttavat meitä tallentamaan asetuksesi ja selausasetukset, kuten kieliasetukset, jotta sinulla on parempi ja tehokas kokemus tulevista vierailuista verkkosivuilla.

 

Miten voin hallita evästeiden asetuksia?

Jos päätät muuttaa asetuksiasi myöhemmin selausistunnon aikana, voit estää ja poistaa verkkosivustojen käyttämät evästeet selaimen asetuksista. Lisätietoja evästeistä, evästeiden hallinnasta ja poistamisesta on suomeksi osoitteessa www.support.mozilla.org sekä englanniksi osoitteessa www.allaboutcookies.org

7. Tietosuojaselosteen päivitys

Alatar Digital pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostetta toimintansa tai lainsäädännön muuttuessa. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan tietosuojaselosteen päivitysajankohdasta lukien, mistä alkaen asiakkaan katsotaan saaneen niistä julkisen tiedoksiannon.

 

Tietosuojaselosteessa viitatut lait